Europejski
Dzień Języków

wrzesień
2015
28

Dzień 26 września ustanowiony został w roku 2001 przez Radę Europy Europejskim Dniem Języków.

W tym roku po raz kolejny obchodzimy w naszej szkole to święto. W ramach obchodów do naszych uczniów i słuchaczy kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Pragniemy przekonać wszystkich, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Obchody Europejskiego Dnia Języków mają uświadomić uczniom, że języki obce to nie tylko przedmiot w szkole, ale przede wszystkim narzędzie do odkrywania wielu ciekawych miejsc i kultur oraz doznania niezwykłych wrażeń.

Uczniowie naszej szkoły pragnąc włączyć się w obchody Europejskiego Dnia Języków wzięli udział w Konkursie na najlepszy plakat związany z Europejskim Dniem Języków oraz nauką języków obcych.

W dniu 28.09.2015r odbył się apel mający uświetnić ten dzień oraz ogłosić wyniki konkursu.


Zwycięzcy Konkursu:
   I miejsce – Patryk Langner - klasa 3a
   II miejsce –Kacper Konopka - klasa 3a
   III miejsce – Andżelika Wilk - klasa 2 a

Wyróżnienia otrzymali:
   Sonia Ptasińska– klasa 2 a
   Bartłomiej Domagała – klasa 3a
   Kamil Sieradzki – klasa 3a


Oprócz dyplomów uczniowie otrzymali nagrody w postaci słowników, książek i płyt do nauki języka angielskiego.

Podczas apelu uczniowie mogli się dowiedzieć jaka idea przyświeca Europejskiemu Dniu Języków.

Uczniowie z klasy 2 i 3 z przymrużeniem oka w zabawnych skeczach pokazali jak brak umiejętności językowych może utrudniać nam codzienne życie. Widownia wzięła udział w konkursie, w którym rozpoznać trzeba było w jakim języku jest wykonywana dana piosenka.

Wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekają na obchody tego dnia w kolejnym roku szkolnym.
Pamiętajmy, że nauka języków obcych jest sposobem na lepsze zrozumienie siebie nawzajem i przezwyciężenie różnic kulturowych pomiędzy narodami!!!

dodała Anita Tuszyńska-Gajowczyk

Udział
w uroczystościach

wrzesień
2015
20

20 września uczniowie klasy 3 wraz z pocztem sztandarowym brali udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej mszą św. w intencji poległych, zmarłych i zamordowanych oraz tych, którzy wrócili. Później uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod Tablicę Memorialną, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Sybiraków oraz złożono wiązanki kwiatów.

dodały Barbara Gola, Klaudia Miarka

Wyprawka
szkolna

wrzesień
2015
4

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów klasy IV technikum.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.
W roku szkolnym 2015/2016 proszę wykazać, średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok kalendarzowy 2013.

W programie Rządowym Wyprawka szkolna 2015/2016 mogą wziąć udział również uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie).

Rozporządzenie
Wniosek
Wniosek dla niepełnosprawnych

dodała Beata Skrzypczyk

Stypendia
i zasiłki szkolne

wrzesień
2015
4

Rodzice, opiekunowi prawni lub pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Na złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 mają czas tylko od 1 do 15 września – dokumenty należy składać w szkole, natomiast wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia uprawniającego do wystąpienia o to świadczenie.


Stypendia szkolne

Stypendium przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł, a od 1 października 2015 r. Nie może być większa niż 514,00 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, w przypadku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, składa się do dnia 15 września 2015 r.

Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 dostępne są w szkole. W szkole również rodzice/opiekunowie prawni uczniów i pełnoletni uczniowie składają wypełnione druki wniosków, do których załączają wszystkie niezbędne załączniki (zamieszczone poniżej). Druki te dostępne są również w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Maksymalna wysokość zasiłku to 530,00 zł – jednorazowa kwota.
Druki wniosków dostępne są w szkole oraz w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych – Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18.

DRUKI WNIOSKÓW

dodała Beata Skrzypczyk

rozpoczęcie
roku szkolnego

sierpień
2015
20

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w nowej siedzibie szkoły przy ul. Targowej 29 w Częstochowie:
- dla uczniów Technikum nr 4 o godz. 10.00
- dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej nr 5    o godz. 15.30.

dodała Katarzyna Łapeta

nowa
siedziba szkoły

sierpień
2015
20

Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie informuje, że szkoła zmienia swoją siedzibę i z dniem 1 września 2015r. będzie się mieścić przy ul. Targowej 29 w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego.

dodała Katarzyna Łapeta


strona: 1 | 2 | 3

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności TCPG